opashop

წესები და პირობები

ოპატრეიდის მიერ გაცემული კომერციული გარანტიის პირობები: 

Opashop.com.ge- მიერ შემოთავაზებულ ნებისმიერ ნივთს (რომელსაც აქვს მექანიზმი) გააჩნია  გარანტია და გულისხმობს უფასო მომსახურებას სრული საგარანტიო ვადის (როგორც წესი, 1 წელი ან მეტი) პერიოდში საგარანტიო პირობების დაცვით.

პროდუქტის აღწერაში მითითებული საგარანტიო ვადები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გულისხმობს კომერციულ გარანტიას. ნივთებზე, რომელზეც მითითებულია კონკრეტული გარანტიის ვადა, საგარანტიო პირობები მოქმედებს აღნიშნულ პერიოდზე.

კომერციული გარანტია :

კომერციული გარანტია გულისხმობს, მოვაჭრის ან მწარმოებლის (გარანტიის გამცემის) მიერ, კანონისმიერი გარანტიის (ხელშეკრულებასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის ვალდებულების) გარდა, მომხამრებლის სასარგებლოდ დამატებით და უსასყიდლოდ ნაკისრი გადახდილი ფასის ანაზღაურების საქონლის შეცვლის, შეკეთების ან მომსახურების სხვა ვალდებულებებს.

კომერციული გარანტია არ ზღუდავს მომხმარებლის კანონისმიერ უფლებებს

კომერციული გარანტიის პირობები (ხანგრძლივობა, მოქმედების ტერიტორია, მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა, მოვაჭრის სახელი და მისამართი) თითოეულ საქონელზე არის ინდივიდუალური და მომხამრებელს ინფორმაცია მიეწოდება ინდივიდუალურად.

1) საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება მიღება-ჩაბარების გაფორმების დღიდან
2) საგარანტიო მომსახურების მისაღებად უნდა დაგვიკავშირდეთ აიმარტის ცხელ ხაზზე:
574-099-899 597-999-838,
3) სერვისში ნივთის მოხვედრიდან, მაღაზიის მხრიდან პრობლემის მოგვარების საშუალო ვადაა 14 კალენდარული დღე, მაგრამ თუ პროდუქტის შესაკეთებლად საჭიროა დაზიანებული ნაწილის გამოწერა, შესაძლოა შეკეთების ვადა გაიზარდოს 40 კალენდარულ დღემდეხოლო თუ პროდუქტის წუნის აღმოფხვრას სჭირდება 40-კალენდარულ დღეზე მეტინივთი ექვემდებარება შეცვლას. შეცვლის დროს მაღაზია ხელმძღვანელობს ამ მდგომარეობის დადგომის თარიღისთვის შესაცვლელი პროდუქტის საბაზრო ღირებულებით, თანხის ანაზღაურება ხდება უნაღდოდ მომხამრებლის ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით
4) დამატებითი კომფორტის შექმნის მიზნით, რიგ შემთხვევებში როდესაც ნივთის წუნი შეიძლება დადასტურდეს დისტანციურად და ნათელია, რომ ნივთის დაზიანების გამოსწორება შეუძლებელია, ან დასჭირდება 40 კალენდარულ დღეზე მეტი, ნივთს გიცვლით მისამართზევე სერვის ცენტრში მოსვლის გარეშე. ამ პუნქტის პირობების გამოყენებისათვის ჩვენმა კადრმა შესაძლოა მოგთხოვოთ პროდუქტის წუნის დასურათება ან პრობლემის ვიდეოს სახით ასახვა

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ:

გასულია საგარანტიო ვადა.

დაზიანებულია ან დაკარგულია ნივთის ქარხნული ყუთი/შეფუთვა.

მომხმარებელი ვერ წარმოადგენს საგარანტიო ტალონს (დაკარგვის ან ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში).

მომხმარებელი ვერ წარმოადგენს მწარმოებლის მიერ გაცემულ საგარანტიო ტალონს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერიული ნომერი / იმეი კოდი

მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის ზემოქმედებით

დაზიანებულია და/ან ამძვრალია პლომბი/ლუქი

ნივთი შეკეთების მიზნით მომხმარებლის მიერ თვითნებურად არის დაშლილი და აწყობილი

დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილების მიერ

დაზიანება გამოწვეულია მექანიზმში უცხო სხეულების ან სითხის შეღწევის გამო

დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვალებადობით), დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურით, ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების დარღვევით.

საგარანტიო შემთხვევის წარმოშობისას, მომხმარებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით მიიტანოს ჩვემს მისამართზე. შეკეთებული ან შეცვლილი ნივთის უკან გაგზავნის ხარჯებს თავის მხრივ, ანაზღაურებს ჩვენი კომპანია

თუ საქმე ეხება გარეგნულად შესამჩნევ დანაკარგებსა და დაზიანებებსსასურველია დამკვეთმა აღნიშნული პრეტენზია  წარადგინოს შეკვეთის ჩაბარების დღესვე, ხოლო გარეგნულად შეუმჩნეველი დანაკარგებისა და დაზიანებების შემთხვევაშიჩაბარებიდან არა უგვიანეს ერთი კალენდარული დღისა.

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა: (კომპანიის დასახელება: შპს ოპატრეიდი 406306714)

მომხმარებლების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კანონისმიერი გარანტიის პირობები:

პროდუქტის უკან დაბრუნების წესი: